latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Тендери/Tenders

Јавне набавке/Public Procurement

Јавне набавке мале вредности/Low-Value Public Procurement 

Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује 
(на основу члана 7. Закона о јавним набавкама “Службени гласник РС”, бр. 124/2012)

Procurements exempt from the Public Procurement Law 
(pursuant to Article 7 of the Public Procurement Law, “RS Official Gazette”, No 124/2012)

Набавке чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 500.000,00 динара

Procurement whose total estimated value at annual level is below 500,000.00 dinars

Остало

 __________________